Zdravstveni dom Celje je javni zdravstveni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Celje. Sedež zavoda je v Celju, na Gregorčičevi 5. Skupno je v zavodu trenutno zaposlenih 516 zdravstvenih in drugih delavcev, od tega 69 zdravnikov in 21 zobozdravnikov.

Leta 1928 so medicinsko razgledani in v prihodnost usmerjeni strokovnjaki združili strokovno medicinsko in organizacijsko znanje. Njihov cilj je bil jasen – dvigniti zdravstveno raven ljudi in ohranjati zdravje posameznika. To usmeritev še danes spoštujemo in jo pri svojem delu skrbno upoštevamo.

Prav to plemenito poslanstvo in vizija, da smo pri vseh zdravstvenih storitvah visoko profesionalni, kakovostni, spoštljivi, prijazni in odprti do vseh, nas spodbujata, da v tretjem največjem zdravstvenem domu v Sloveniji, kljub vsem okoliščinam, še vedno vztrajamo. Še več, v znaku Zdravstvenega doma Celje svetijo celjske zvezde, ki nas zavezujejo, da svoje človekoljubno poslanstvo opravljamo še bolj zavzeto in na visokem nivoju.

ZD Celje zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni vsem prebivalcem občin Celje, Dobrna, Vojnik in Štore, skupaj skoraj 64.000 občanom. Specialistične in druge zdravstvene storitve pa nudi zavarovancem in samoplačnikom širše celjske regije, kar znaša približno 240.000 ljudi.

Da smo storitve čim bolj približali bolnikom, imamo svoje prostore na več lokacijah: osrednji Zdravstveni dom je v Celju, Zdravstvene postaje pa v Vojniku, Štorah in Dobrni. Večino dohodka ustvarimo na osnovi letne pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sicer za storitve na področju splošne medicine, nujne medicinske pomoči, pediatrije in šolske medicine, reševalne službe, patronažne dejavnosti, zobozdravstva in na različnih specialističnih področjih, kot so interna medicina s kardiologijo, pulmologija z alergologijo, dermatologija, psihiatrija, ginekologija, fizikalna medicina z rehabilitacijo in celotno področje medicine dela, prometa in športa. Veliko skrb posvečamo v zavodu tudi načrtovanju razvoja servisnih dejavnosti, kot so laboratorij, rentgentska in ultrazvočna diagnostika, fizioterapija ter funkcionalno in obremenitveno testiranje zdravih in bolnih uporabnikov.

Vse naštete in še nekatere dodatne storitve  ponujamo tudi na trgu, tako posameznikom, kot podjetjem in drugim. S tem ustvarimo okoli 10% vseh naših prihodkov in zagotavljamo zavodu ustrezen poslovni uspeh in materialno osnovo za nadaljnji razvoj. Tržno zanimivi so zlasti preventivni pregledi ciljnih skupin, pri katerih s pomočjo najsodobnejše medicinske tehnologije in znanosti odkrivamo mogoča tveganja in nevarnosti za nastanek bolezni.

Za zagotavljanje potrebne ravni naših storitev sta medicinska oprema in tehnologija deležni nenehnega posodabljanja. V sklopu preventive pa namenjamo posebno skrb zdravstveni vzgoji, ki jo izvaja specializirana ekipa na kabinetni ravni, s sodobno avdiovizualno opremo.

Pomemben element poslovne politike našega zavoda je kakovost zdravstvenih storitev, tako strokovna kot v smislu kakovosti odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki. Kakovost dela je tudi sicer predmet rednih nadzorov tako zunanjih kot notranjih. Na ta način se utrjuje zaupanje bolnikov in dviga strokovna raven dela v zavodu. Vsake pripombe ali kritike smo veseli in jo skrbno preverimo in analiziramo. V zadnjih letih pa  usmerjamo posebno pozornost odnosu med bolnikom in zdravstvenim delavcem ter ustrezni organizacijski kulturi. Želimo si, da se vsak obiskovalec Zdravstvenega doma Celje počuti med nami kot gost in partner. Poleg kakovostne zdravstvene storitve mu nudimo osebno obravnavo njegovih težav in to v kar se da pomirjajočem in prijaznem okolju.

"Non est vivere, sed valere vita est."
Življenje ne pomeni biti živ, ampak biti zdrav. (Marcial)

mag. Alenka Obrul, direktorica