Naloge in pristojnosti, notranjo organizacijo, organe ZD, organizacijske enote in lokacije, na katerih ZD izvaja dejavnost, določata Statut in pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

ZD izvaja dejavnost na lokacijah v Celju, Vojniku, Štorah in v Dobrni.

Za izvajanje dejavnosti ZD, ki se deli na medicinski in nemedicinski del, se v ZD z organizacijsko poslovnega vidika oblikujejo programi. Posamezni program sestavljajo delovne enote, ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje. Zaradi specifičnih poslovnih in vodstvenih razlogov se lahko delovne enote združujejo v organizacijsko enoto. Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest določi direktor s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju Strokovnega sveta.

Organizacijske enote imajo predvsem naslednje pristojnosti: 

 • načrtovanje dela in razvoja dejavnosti,
 • organizacija dela v enoti (delovni čas, razporedi, odsotnosti, nadomeščanja,ipd.),
 • oblikovanje predlogov nabave osnovnih sredstev,
 • nabava reprodukcijskega materiala, potrošnega materiala in drobnega inventarja,
 • dajanje predlogov Strokovnemu svetu o strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih.

Organizacijska enota ima vodjo, ki je delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Vodja organizacijske enote skrbi za izvajanje pristojnosti, navedenih v predhodnem odstavku in za strokovnost dela ter ima pooblastila in odgovornosti, določene s sklepom direktorja.

Vodje organizacijskih enot imenuje in razrešuje direktor. Za svoje delo so odgovorni direktorju.

Direktor ima tudi dva sodelavca s posebnimi pooblastili in sicer; pomočnika direktorja za nemedicinska zadeve in pomočnico direktorja za področje zdravstvene nege. Imenuje in razrešuje ju direktor in sta za svoje delo odgovorna direktorju.

Delovne enote imajo predstojnike, ki so v strokovnem pogledu odgovorni za delo enote. Predstojnike DE imenuje in razrešuje direktor v soglasju z vodjo OE.

Vodje organizacijskih enot, glavna medicinska sestra in predstojniki delovnih enot morajo izpolnjevati posebne pogoje, določene v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

SVET ZAVODA

Organ upravljanja je Svet Zdravstvenega doma Celje, ki šteje osem članov:

 • 4 x predstavniki ustanoviteljice
 • 1 x skupni predstavnik Občine Vojnik, Občine Štore in Občine Dobrna
 • 2 x  izvoljena predstavnika delavcev ZD
 • 1 x predstavnik uporabnikov, ki ga imenuje ZZZS

Člani svet ZD Celje v mandatnem obdobju 2017 - 2021:

- Brane Nezman, predsednik sveta 

- Miran Gracer ml.

- Miloš Rovšnik

- Primož Brvar

- Egidi Čretnik

- Tanja Vranešević Žmavc

- Mojca Jereb Kosi

- Štefanija Presker

Mandat članov Sveta traja 4 leta. Člani sveta so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni oz. imenovani.

Pristojnosti sveta ZD so: 

 • sprejema statut in njegove spremembe in dopolnitve s soglasju z ustanoviteljico
 • sprejema druge splošne akte, ZD, v kolikor jih ne sprejema direktor
 • sprejema program dela in razvoja ZD in spremlja njegovo uresničevanje
 • sprejema letni delovni načrt in letno poročilo o njegovem izvrševanju
 • določa finančni načrt in sprejema letno poročilo o njegovem izvrševanju
 • sprejema poročilo o popisu osnovnih sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v soglasju z ustanoviteljico
 • sprejema poslovno poročilo
 • predlaga ustanoviteljici način pokrivanja primanjkljaja po sprejetem poročilu o izvrševanju finančnega načrta
 • opravi postopek imenovanja in razrešitve direktorja ZD;
 • sklepa z direktorjem pogodbo o zaposlitvi ter v skladu s predpisom določa del plače za delovno uspešnost
 • daje ustanoviteljici in direktorju ZD predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, ki se nanašajo na dejavnost ZD
 • predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti
 • odloča o oddaji prostorov in drugih osnovnih sredstev v najem po predlogu direktorja
 • v soglasju z ustanoviteljico odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, razen s področja družbenega standarda, o čemer odloča samostojno, ter odloča o drugih pravnih poslih v zvezi z nepremičninami
 • imenuje člane strokovnega sveta na predlog direktorja, če niso člani strokovnega sveta sami delavci že po svoji funkciji
 • imenuje člane občasnih komisij
 • sprejme sklep o začetku postopka imenovanja in volitev ter predlaga odpoklic članov sveta ZD
 • na predlog direktorja sprejme program razreševanja presežnih delavcev;
 • v okviru svojih pristojnosti in nalog sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem ZD;

STROKOVNI SVET

Člani:

- Marko Drešček, strokovni vodja

- Sanja Bulatović, vodja OE ZP Štore

- prim. Jana Govc Eržen, vodja OE ZP Vojnik

- Marko Drešček, vodja programa Trženje storitev in produktov

- mag. Andreja Dvoršak Erker, vodja programa spec. zdravstvene dejavnosti

- Anita Jagrič Friškovec, dr. med., vodja programa osnovne zdravstvene dejavnosti

- Doroteja Štruc, vodja programa zdravstvene nege

- Jerica Kovač, vodja programa Zobozdravstvo

- Mojca Kozmelj, predstojnica DE Laboratorij

- Andreja Golnar, predstojnica DE Disp. za šolske otroke in mladino

- Mojca Jereb Kosi, predstojnica DE Disp. za predšolske otroke

- Katja Blatnik, predstojnica DE Patronažno varstvo

- Anita Požin, predstojnica DE Dispanzer za mentalno zdravje

- Katarina Skubec Močić, predstojnik DE Splošna-družinska medicina

- Svjetlana Divjak Knežević, predstojnica DE Razvojna ambulanta

- Leonarda Lunder, predstojnica DE Psihiatrija

- prim. mag. Stanislav Kajba, predstojnik DE Pulmologija in alergologija

- Sašo Djurić, predstojnik DE Diagnostični center MDPŠ

- Mihael Zupanc, v.d., predstojnik DE Reševalna postaja

- Mateja Rozman, v.d., predstojnica DE CKZ

POSLOVNI KOLEGIJ

Člani:

- Alenka Obrul, direktorica

- Marko Drešček, strokovni vodja

- Sanja Bulatović, vodja OE ZP Štore

- prim. Jana Govc Eržen, vodja OE ZP Vojnik in Dobrna

- Marko Drešček, vodja programa trženje storitev in produktov

- mag. Andreja Dvoršak Erker, vodja programa specialistične zdravstvene dejavnosti

- Anita Jagrič Friškovec, vodja programa osnovne zdravstvene dejavnosti

- Doroteja Štruc, vodja programa zdravstvena nega

- Jerica Kovač, vodja programa zobozdravstvo

- Katja Majnardi Strozak, strokovna sodelavka

- Sašo Djurić, vodja DE Diagnostični center MDPŠ

- Bronja Vilč, strokovna sodelovka (direktorica SZOZD)