Na vsebino

Sistem vodenja kakovosti udejanjamo dan za dnem

V našem zdravstvenem domu želimo, da so pacienti deležni najboljših možnih zdravstvenih storitev in se z zaupanjem obračajo na nas. To dosegamo z vestnim in strokovnim delom vseh zaposlenih, z upoštevanjem naših vrednot in s stalnimi prizadevanji, da izboljšamo kakovost svojega dela. Prizadevamo si, da poleg potreb naših pacientov uspešno izpolnjujemo tudi pričakovanja zaposlenih in ostalih naših deležnikov.

V naših delovnih procesih želimo obvladovati vse dejavnike, ki kakorkoli vplivajo na varnost izvajanja naših storitev in zadovoljstvo pacientov. Pri tem sistematično zbiramo  pripombe pacientov, spremljamo zastoje in iščemo priložnosti za izboljšave. Zaposlenim omogočamo strokoven in osebnostni razvoj ter se medsebojno spodbujamo, da smo pri svojem delu učinkoviti, inovativni ter osredotočeni na čim boljše izide pri pacientih.

Vse te aktivnosti s pomočjo standarda kakovosti ISO 9001 povezujemo v učinkovit sistem vodenja z namenom, da dosežemo visoko stopnjo zadovoljstva pacientov, zaposlenih in družbenega okolja.
Ta politika kakovosti in opredeljene vrednote zavezujejo vse zaposlene, da jih s svojim osebnim zgledom dnevno udejanjamo.

 

mag. Alenka Obrul

direktorica ZD Celje

SISTEM KAKOVOSTI STANDARD ISO 9001:2015

V nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih izrazov, poudarkov ter zahtev v zvezi s standardom  ISO 9001:2015, ki ga izvajamo v ZD Celje, in našo notranjo kulturo, ki so nam v pomoč pri razumevanju in izvajanju sistema vodenja kakovosti.

 

Kaj smo pridobili

Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 je naša strateška odločitev,  ki daje trdno podlago pobudam za trajnostni razvoj in izboljšave v delovnih procesih. 

Sistemsko obvladovanje kakovosti  v zdravstveni ustanovi dokazano vodi k:

 • večjemu zaupanje v ustanovo in bolj zadovoljnim pacientom,
 • manjšim tveganjem za nastanek napake,
 • večji konkurenčnosti, določitvi in optimizaciji procesov,
 • jasnim opredelitvam odgovornosti
 • razvoju meril učinkovitosti in stalnim izboljšavam,
 • vključenosti vseh zaposlenih in boljšemu komuniciranju,
 • zmanjševanju stroškov in urejenosti dokumentacije.

 

Kakovost ni samoumevna

Za naše paciente je izjemnega pomena kakovost izvedbe  naših storitev. Kakovost storitev nikakor ne sme biti izid naključja. Zato moramo skrbno planirati, izvajati, nadzorovati in izboljševati vse aktivnosti, ki vplivajo na kakovost naših storitev.

To dosegamo s pomočjo vgrajenega sistema vodenja kakovosti, kjer smo  predvsem določili:

 • naloge, odgovornosti, pooblastila na vseh ravneh (kdo, kaj, kako, s kom in kdaj),
 • politiko in cilje kakovosti, opredelili način vodenja,
 • navodila, opisali procese, prepoznali tveganja, opredelili zahteve odjemalcev, zakonodaje,
 • način sodelovanja med oddelki, notranje in zunanje komuniciranje, obvladovanje virov, notranje presoje in kontrole,
 • način razpoznavanja in reševanja problemov, predlaganje izboljšav, naš razvoj, itd.

 

Notranje / zunanje presoje

Z notranjimi presojami sistema vodenja kakovosti, ki jih izvajamo redno preko celega leta, preverjamo, kako izpolnjujemo in izvajamo zahteve standarda oz. zahteve, ki smo jih opredelili v naši dokumentaciji. S presojo želimo:

 • dokazati, da aktivnosti zagotavljanja kakovosti ustrezajo načrtovanim postopkom,
 • ugotoviti učinkovitost našega sistema vodenja kakovosti (politike, doseganja ciljev…),
 • odkriti šibke točke na področju zagotavljanja kakovosti,
 • na podlagi ugotovitev izvesti učinkovite ukrepe za ohranitev in izboljšanje našega sistema,
 • dvigovati zavedanje zaposlenih glede pomena kakovosti.

Sodelujoči v presoji se morajo zavedati, da se presoja sistem in ne posameznik, presojo razumemo kot priložnost, da skupaj s sodelavcem, ki nas presoja,  ugotavljamo le to,  »kako biti boljši«.

Z zunanjimi presojami sistema vodenja kakovosti, ki jih izvaja zunanja akreditacijska hiša (SIQ) enkrat letno, prav tako neodvisno preverjajo, kako izpolnjujemo in izvajamo zahteve standarda oz. zahteve, ki smo jih opredelili v naši dokumentaciji.

 

Načela vodenja kakovosti

ISO 9001 temelji na sedmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso. Ko ta načela vzamemo za svoja, nam lahko pomagajo izboljšati rezultate vseh naših prizadevanj. V zahtevnih situacijah, ko smo glede odločitev v dilemi, lahko presojamo skozi prizmo načel.

 • Načelo osredotočenosti na odjemalce pravi, da je organizacija odvisna od svojih odjemalcev, zato mora razumeti njihove sedanje in prihodnje potrebe, izpolnjevati njihove zahteve in si prizadevati za preseganje njihovih pričakovanj.

 

 • Načelo voditeljstva pravi, da voditelji vzpostavljajo enotnost namena in delovanja organizacije. Oni so tisti, ki odločilno vplivajo na ustvarjanje in ohranjanje notranjih odnosov, v katerih se zaposleni čutijo polno vključeni v aktivnosti za doseganje ciljev organizacije.

 

 • Načelo angažiranosti ljudi zaposlene na vseh ravneh vidi kot jedro organizacije, zato njihova polna vključenost omogoča, da se njihove sposobnosti kar najbolje uporabljajo v korist organizacije.

 

 • Načelo procesnega pristopa pravi, da želene rezultate uspešneje dosegamo, če aktivnosti in z njimi povezane vire obvladujemo kot proces.

 

 • Načelo izboljševanja postavlja nenehno izboljševanje kot stalen cilj vsake organizacije.

 

 • Načelo odločanja na podlagi dejstev pravi, da učinkovite odločitve temeljijo na analizi podatkov in drugih informacij.

 

 • Načelo upravljanja odnosov pravi, da vzajemno koristni odnosi povečujejo sposobnost organizacije in njenih dobaviteljev za ustvarjanje vrednosti.

NAŠE POSLANSTVO

Ohranjanje zdravja in zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev na primarnem nivoju za prebivalce občin ustanoviteljic, na področju specialistične zdravstvene dejavnosti pa tudi za prebivalce celjske regije in širše.

NAŠA VIZIJA

Biti prepoznavni po kakovostnih zdravstvenih storitvah ter zadovoljnih pacientih, ki prihajajo k nam z zaupanjem. Želimo zavzeto in vestno delo zaposlenih v dobri delovni klimi in okolju, na strokovnem in poslovnem področju pa postati eden izmed najuspešnejših zdravstvenih domov.

NAŠE VREDNOTE

- kakovost
- varnost
- učinkovitost
- prijaznost
- pripadnost
- zaupanje
- spoštovanje
- samoiniciativnost