Zdravstveni dom Celje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. in 9. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in Pogodbo o sodelovanju z ZD.

O uvajanju dejavnosti oziroma programov ali o ukinitvi obstoječih programov ter o spremembi lokacije izvajanja dejavnosti ZD odloča na predlog direktorja Svet ZD v soglasju z ustanoviteljico.

ZD opravlja dejavnost na petih področjih: 

 1. Osnovna zdravstvena dejavnost
 2. Specialistična zdravstvena dejavnost
 3. Zobozdravstvena dejavnost
 4. Trženje storitev in produktov
 5. Nemedicinska dejavnost

Predhodno navedene dejavnosti se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščajo v naslednje podrazrede:

N 85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

N 85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

N 85.130 Zobozdravstvena dejavnost

N 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki

N 85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

K 74.853 Druga splošna tajniška opravila

K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Predhodno navedena dejavnost z organizacijsko poslovnega vidika predstavlja naslednje programe:

1. Program osnovne zdravstvene dejavnosti obsega: 

 • splošno medicino
 • pediatrijo
 • razvojno ambulanto in nevrofizioterapijo
 • šolsko medicino
 • psihologijo
 • pedopsihologijo z logopedijo
 • patronažo z nego
 • reševalno postajo
 • zdravstveno vzgojo, izobraževanje in preventivo

2. Program specialistične zdravstvene dejavnosti obsega: 

 • kardiologijo
 • psihiatrijo
 • pedopsihiatrijo
 • dermatologijo
 • pulmologijo in alergologijo
 • ginekologijo
 • fiziatrijo in fizioterapijo
 • rentgenologijo in ultrazvok
 • laboratorij in sterilizacijo

3. Program zobozdravstvene dejavnosti obsega: 

 • zobozdravstvo odraslih in mladine
 • pedontologijo
 • ortodontijo

4. Program trženja storitev in produktov obsega storitve in produkte, ki jih izvaja ZD v okviru registrirane dejavnosti.

5. Program nemedicinske dejavnosti obsega: 

 • finance, ekonomiko, analitiko
 • kadrovsko socialne zadeve
 • tajništvo in administracijo
 • higiensko čistilni servis s pralnico
 • tehnično vzdrževalno enoto
 • avtomehanično delavnico

Zdravstveni dom ne sme opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ne pridobi vseh zakonsko določenih soglasij in soglasja ustanoviteljice in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varnosti pri delu ter drugi predpisani pogoji.