Na vsebino

Razvojna ambulanta Celje je, poleg razvojne ambulante Kranj in Maribor, ena izmed treh razvojnih ambulant v Sloveniji, ki izvajajo projekt Celostna zgodnje obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev strokovnih kompetenc strokovnih delavcev.

Projekt sta v okviru javnega razpisa sofinancirali Republika Slovenija in evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, specifičnega cilja Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Namen  projekta je  zagotoviti celovito, mulitidisiplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter podporo otrokovemu razvoju in izboljšati kvalitete življenja družin otroka s posebnimi potrebami. Namen je tudi spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami.

Med  projektom skrbi za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam v razvojni ambulanti Celje razširjen multidisiplinarni tim, ki ga sestavljajo:

 • zdravnik, spec. pediater,
 • dipl. medicinska sestra,
 • zdravstveni tehnik,
 • nevrofizioterapevti,
 • delovni terapevti,
 • logoped,
 • socialni delavec,
 • psiholog in
 • specialni pedagog.

Kot član tima lahko sodeluje tudi predstavnik staršev iz nevladne organizacije Društva cerebralne paralize Sonček Celje. Po potrebi vključujejo tudi strokovne delavce vrtca ali centra za socialno delo oziroma drugih organizacij. Otroku s posebnimi potrebami in njegovi družini je tako nudena zgodnja medicinska, pedagoška in psihosocialna pomoč.

Projekt bo trajal 24 mesecev, v njem bo vključeno najmanj 400 otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin.

Sodelujoči partnerji:

 • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor  (nosilec projekta)
 • Vrtec Anice Černejeve Celje, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje
 • Društvo cerebralne paralize Sonček Celje, Gregorčičeva 6, 3000 CeljePovezave:

 http://www.eu-skladi.si/ 

 http://www.zd-mb.si/

 https://www.vrtec-ac.si/