Svet zavoda

Organ upravljanja je Svet ZD

Svet ZD šteje 8 (osem) članov in je sestavljen iz:

 • 4 (štirih) predstavnikov ustanoviteljice
 • 1 (en) skupni predstavnik Občine Vojnik, Občine Štore in Občine Dobrna
 • 2 (dveh) izvoljenih predstavnikov delavcev ZD
 • 1 (enega) predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje ZZZS

 

V mandatnem obdobju 2017-2021 je svet ZD Celje sestavljen: 

Brane Nezman, predsednik sveta 

Miran Gracer ml.

Miloš Rovšnik

Primož Brvar

Egidi Čretnik

Tanja Vranešević Žmavc

Mojca Jereb Kosi

Štefanija Presker

 

Mandat članov Sveta traja 4 leta. Člani sveta so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni oz. imenovani.

 

somnifere.info/modafinil-prix

somnifere.info

Pristojnosti sveta ZD so: 

 • sprejema statut in njegove spremembe in dopolnitve s soglasju z ustanoviteljico;
 • sprejema druge splošne akte, ZD, v kolikor jih ne sprejema direktor;
 • sprejema program dela in razvoja ZD in spremlja njegovo uresničevanje;
 • sprejema letni delovni načrt in letno poročilo o njegovem izvrševanju;
 • določa finančni načrt in sprejema letno poročilo o njegovem izvrševanju;
 • sprejema poročilo o popisu osnovnih sredstev in obveznosti do virov sredstev;
 • odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v soglasju z ustanoviteljico;
 • sprejema poslovno poročilo;
 • predlaga ustanoviteljici način pokrivanja primanjkljaja po sprejetem poročilu o izvrševanju finančnega načrta;
 • opravi postopek imenovanja in razrešitve direktorja ZD;
 • sklepa z direktorjem pogodbo o zaposlitvi ter v skladu s predpisom določa del plače za delovno uspešnost;
 • daje ustanoviteljici in direktorju ZD predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, ki se nanašajo na dejavnost ZD;
 • predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti;
 • odloča o oddaji prostorov in drugih osnovnih sredstev v najem po predlogu direktorja;
 • v soglasju z ustanoviteljico odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, razen s področja družbenega standarda, o čemer odloča samostojno, ter odloča o drugih pravnih poslih v zvezi z nepremičninami;
 • imenuje člane strokovnega sveta na predlog direktorja, če niso člani strokovnega sveta sami delavci že po svoji funkciji;
 • imenuje člane občasnih komisij;
 • sprejme sklep o začetku postopka imenovanja in volitev ter predlaga odpoklic članov sveta ZD;
 • na predlog direktorja sprejme program razreševanja presežnih delavcev;
 • v okviru svojih pristojnosti in nalog sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem ZD;

 

 

Novice

» Arhiv novic

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje