Organiziranost

Naloge in pristojnosti, notranjo organizacijo, organe ZD, organizacijske enote in lokacije, na katerih ZD izvaja dejavnost, določata Statut in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. ZD izvaja dejavnost na lokacijah v Celju, Vojniku, Štorah in v Dobrni.

Za izvajanje dejavnosti ZD, ki se deli na medicinski in nemedicinski del, se v ZD z organizacijsko poslovnega vidika oblikujejo programi.

Posamezni program sestavljajo delovne enote, ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje. Zaradi specifičnih poslovnih in vodstvenih razlogov se lahko delovne enote združujejo v organizacijsko enoto. Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest določi direktor s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju Strokovnega sveta.

Organizacijske enote imajo predvsem naslednje pristojnosti: 

  • načrtovanje dela in razvoja dejavnosti,
  • organizacija dela v enoti (delovni čas, razporedi, odsotnosti, nadomeščanja,ipd.),
  • oblikovanje predlogov nabave osnovnih sredstev,
  • nabava reprodukcijskega materiala, potrošnega materiala in drobnega inventarja,
  • dajanje predlogov Strokovnemu svetu o strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih.

Organizacijska enota ima vodjo, ki je delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Vodja organizacijske enote skrbi za izvajanje pristojnosti, navedenih v predhodnem odstavku in za strokovnost dela ter ima pooblastila in odgovornosti, določene s sklepom direktorja.

Vodje organizacijskih enot imenuje in razrešuje direktor in so za svoje delo odgovorni direktorju.

Direktor ima tudi dva sodelavca s posebnimi pooblastili in sicer; pomočnika direktorja za nemedicinska zadeve in pomočnico direktorja za področje zdravstvene nege. Imenuje in razrešuje ju direktor in sta za svoje delo odgovorna direktorju.

Delovne enote imajo predstojnike, ki so v strokovnem pogledu odgovorni za delo enote. Predstojnike DE imenuje in razrešuje direktor v soglasju z vodjo OE.

Vodje organizacijskih enot, glavna medicinska sestra in predstojniki delovnih enot morajo izpolnjevati posebne pogoje, določene v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (368 KB)

 ORGANIGRAM DEJAVNOSTI (182 KB)

Novice

» Arhiv novic

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje